شورای اسلامی شهر تهران > ریاست كمیته دینی شورای اسلامی شهر تهران