شورای اسلامی شهر تهران > رياست كميسيون فرهنگی شورای شهر تهران