وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی > دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان