شهرداری تهران > خانه موزه استاد حسین لرزاده

این خانه موزه در خیابان بهار شیراز تهران قرار دارد