معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری > جشنواره ملی زن و علم جایزه مریم میرزاخانی