معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری > جشنواره بین المللی حرکت