اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران > جایزه تهران