فرماندهی یگان ویژه ناجا > جانشین فرماندهی یگان‌ ویژه ناجا