انتخابات ریاست جمهوری آمریکا > انتخابات ۲۰۲۰

در شرایطی دنیا به انتظار نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ ریاست‌جمهوری آمریکا در سوم نوامبر (۱۳ آبان) و ابهامات پس از آن _همچون جابجایی قدرت و مسند ریاست‌جمهوری به شکل مسالمت آمیز که در تاریخ معاصر آمریکا امری بی‌سابقه است_ خواهد رفت که این کشور از یکسو درگیر بحران کرونا و تبعات اقتصادی و انسانی آن بر انتخابات و از سوی دیگر تبدیل صحنه رقابت بین جو بایدن دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه به یک کارزار تمام قد مبارزاتی علیه سیاست‌های اقتصادی و خارجی حاکم بر آمریکا و حملات بی سابقه و بی محابا علیه هم گردیده است.