سازمان پزشکی قانونی کشور > اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد