سازمان پزشکی قانونی کشور > اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی