سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی > اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران