قوه قضاییه > اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه

  • بازارچه‌هایی با فرجام ورشکستگی

    بازارچه‌هایی با فرجام ورشکستگی

    استان‌ها > فارسشیراز-ایرنا- بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه اجاره می‌دهد و می‌گوید که ندانسته و از روی کم تجربگی در این چاه افتاده و اکنون در آستانه ورشکستگی است، این قصه‌ مشترک بین برخی آدم‌هایی…