نقشه راه فارس در افق ۱۴۰۴

روی کار آمدن دولت سیزدهم، فرصت مناسبی برای بررسی راهکارهای شتاب‌بخشی به حرکت فارس و کشور در مسیر توسعه است. از همین‌ رو، خبرگزاری جمهوری اسلامی در استان فارس در گفت‌وگو با نخبگان و اساتید دانشگاه، به ترسیم نقشه راه توسعه در سطح ملی و استانی و واکاوی راهکارها برای حل مشکلات پرداخته است. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده