بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ تحت تاثیر محدودیت های کرونایی است. حفظ پروتکل بهداشتی از یک سو و دغدغه آموزش از سوی دیگر مدارس و دانشگاه ها را در شرایط خاصی قرار داده است.
مجموعه خبرها و گزارش ها در این باره را در پرونده حاضر می خوانید

برچسب‌ها

اخبار پرونده