توسعه شهری و روستایی خراسان جنوبی

عمران و توسعه شهری و روستایی خراسان جنوبی با هدف افزایش رفاه مردم و ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری در این استان کمتربرخوردار اما پرظرفیت از اولویت های دولت در سالهای اخیر بوده و در سفرهای متعدد دولتمردان و مسوولان کشوری به این خطه مرزی نمود عینی یافته است . 

برچسب‌ها

اخبار پرونده