کرونا و کارگران

شیوع کرونا زندگی کارگران را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داده است؛ احتمال شیوع بیماری کرونا در تاسیسات و نواحی صنعتی، کارخانجات و محیط های کارگری،کاهش تولید، بیکاری بخشی از کارگران و تنگنای معیشتی از جمله تبعات گسترش این بیماری به شمار می رود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده