اقتصاد پساکرونا

کرونا چه آثاری بر آینده اقتصاد ایران و جهان خواهد گذاشت؟ دفتر پژوهش ایرنا با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ و متخصصات حوزه اقتصاد و کارآفرینی و کسب‌وکار به بررسی و تدقیق این موضوع پرداخته است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده