برنامه نشانک

 در برنامه نشانک به معرفی و گفت‌وگو درباره کتاب‌های منتشر شده در حوزه اندیشه و علوم انسانی پرداخته می‌شود.

اخبار پرونده