التیام دل داغدیدگان همه گیری کرونا

روزهای همه گیری کرونا برای آنهایی که نزدیکانشان بیمار هستند و یا فوت می کنند سخت تر از دیگران می گذرد. غم بیمار و اندوه از دست دادن او کم سنگین نیست که شرایط همه گیری بیماری هم به آن افزوده می شود و نمی گذارد مراسم سوگواری بگیرند، آنطور که درخور عزیرانشان باشد.
در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ چگونه می توان التیام بخش دل داغدیده بود؟ پاسخ این پرسش ها را در این پرونده می خوانید.

اخبار پرونده