شایعه شیر آلوده

تلویزیون در یک برنامه با مخاطبان خانواده‌ها کارشناسی را آورد که مدعی شد بیش از حد مجاز سم افلاتوکسین در لبنیات وجود دارد. ادعای باطلی که با واکنش گسترده مردم و مسؤولین و صاحبان صنایع روبرو شد. 

اخبار پرونده