تبعات اینترنت خاموش

ناآرامی‌های شهرهای کشور پس از اعلام تصمیم برای اصلاح و افزایش قیمت بنزین، سبب شد تا به دستور شورای امنیت کشور دسترسی به اینترنت جهانی برای چند روز در ایران قطع شود. این موضوع باوجود اثرگذاری بر کنترل دامنه ناآرامی‌ها، تبعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی داشت. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده