نهضت تولید ملی

هنوز فاصله زیادی با اهداف و رویکردهای مورد نظر برای تولید نیازمندی‌ها در داخل کشور داریم و مهمترین مساله این است که نهضت ملی ساخت داخل را در تمامی جوانب باید داشته باشیم یعنی تمام جوانب کشور اعم از صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان ملی استاندارد و حتی مدارس نیز باید به این موضوع ورود پیدا کنند تا این نهضت شکل بگیرد.

اخبار پرونده