چالش شرکت‌های ارزش افزوده

انتقادها از عملکرد شرکت‌های ارزش افزوده تلفن همراه در ماه‌های اخیر شدت گرفته است و چالشی جدی میان این شرکت‌ها و وزارت ارتباطات درگرفته است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده