برنامه «یک زمین داریم»

تعداد بی‌شماری درخت، گونه جانوری و مکان‌های محیط‌زیستی وجود دارند اما «یک زمین داریم». بحران محیط‌زیستی، زمین را هدف گرفته و در هر شماره این برنامه یکی از جوانب این بحران را بررسی می‌کنیم. 

اخبار پرونده