کرمانشاه- ایرنا- هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه روز یکشنبه - ۱۶ شهریور- از کارخانه قند تنها در جاده کرمانشاه به بیستون بازدید کرد.