ایرنا- کرمانشاه- کارگاه تولید محصولات چرم زنان کارآفرین کرمانشاه (سراج آهو) روز شنبه با حضور «محمدابراهیم الهی تبار» و جمعی از مدیران استان در خیابان برق کرمانشاه افتتاح شد.«عکاس:عباداله آذرگون»