سمنان-ایرنا-کارگاه و نمایشگاه«از نگاتیو تا پوزیتیو» در نگارخانه تازه تاسیس مهتاب انجمن سینمای جوانان استان سمنان با همکاری انجمن های هنرهای نو در به مناسبت روز سینما در تالار آفتاب به مدت سه روز برگزار شد .خلق نقاشی ها توسط نقاشان و فیلمسازان با تاثیر از فیلم های ژرژملیس انجام شد.