قزوین - ایرنا - کمیته امداد استان قزوین در روستاهای شهرستان آوج به مددجویان خود در حوزه مسکن، درآمدزایی از طریق تولید انرژی و کشاورزی و اشتغال زایی خدمات ارایه کرده است. عکاس: میثم مالمیر چگینی