رییس کمیته برگزاری بازی های المپیک:مجزاکردن راه عبور و مرورترافیک راکاهش می دهد ...............................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/86 خارجی . ورزشی. بازی های المپیک .
لیوجینگ مین معاون شهردار و نائب رئیس اجرایی کمیته برگزاری بازی های المپیک 2008 پکن گفت : مجزا کردن راه عبور و مرور برای المپیک از دیگر راه ها ، شیوه ای موثر برای کاهش فشار ترافیک خواهد بود .
وی روز سه شنبه افزود این امر در مدت برگزاری بازی های المپیک سیدنی و آتن نیز به اجرا درآمد.
وی ، اطمینان و اعتماد خود را از قابلیت و توانایی شهر پکن ، بدین منظور که درصد حل چالش های مربوط به ترافیک برآمده است ، اظهار داشت ، چالش هایی که شهر میزبان بازی ها، با انبوه گردشگران و تماشاچیان ، امسال تابستان با آن مواجه خواهد بود .
جینگ مین افزود : به اضافه بر اختصاص راه های ویژه ، شهر پکن از دیگر تجارب بین المللی موفق برای اعمال محرومیت ویژه تردد ، در مدت برگزاری بازی های المپیک الهام خواهد گرفت .
ورزشی. 1521 1521 شماره 032 ساعت 14:29 تمام

سرخط اخبار ورزش