۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9755826
T T
۰ نفر
وزارت آموزش وپرورش : جذب معلمان حق التدریس، حق استخدام ایجاد نمی کند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/06/84 داخلی.فرهنگی.جذب.معلمان.حق التدریس وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:به کارگیری و اشتغال معلمان حق التدریس صرفا تابع آیین نامه اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق التدریس (برنامه سوم )، جذب معلمان هیچگونه حق استخدامی برای آن ها ایجاد نمی کند. به گزارش روزسه شنبه روابط عمومی این وزارتخانه، دراین آیین نامه که به تصویب هیات دولت رسید، آمده است:به کارگیری معلمان حق التدریس در هر یک از مناطق آموزشی درصورتی مجاز خواهد بود که نیاز منطقه از طریق کارکنان موجود(رسمی-پیمانی ) به صورت ساعات موظف و یاتدریس اضافی مقدور نباشد. درمناطقی که نیروی مازاد در رشته های تحصیلی مشابه (مطابق طرح طبقه بندی مشاغل معلمان ) وجود دارد، به کارگیری معلمان حق التدریس در آن مناطق ممنوع است. وزارت آموزش و پرورش موظف شده است در ابتدا نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای تکمیل برنامه درسی مدارس با اولویت استفاده از کار موجود با پرداخت حق التدریس تامین کند و در صورتی که دربین کادر موجود افرادی متقاضی واجد شرایط تدریس اضافی وجود داشته باشند، به کارگیری معلم حق التدریس آزاد ممنوع است. میزان حق التدریس معلمان شاغل به ازای هر ساعت برابر یک هشتادم حقوق و مزایای مستمر آن ها و حداکثر تاسقف 60 ساعت در ماده خواهدبود. میزان حق التدریس نیروهای آزاد در ازای هر ساعت تدریس معادل یک نودم حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب کارکنان با تحصیلات مشابه در ابتدای خدمت محاسبه می شود. درصورتی که استفاده از نیروهای موجود برای تکمیل برنامه درسی مدارس کافی نبوده و یا به تعداد مورد نیاز در برخی از مناطق نباشد،برای استفاده از معلمان حق التدریس آزاد لازم است، سطح تحصیلات معلمان حق التدریس براساس سطوح تحصیلی تعیین شده باشد، رشته های تحصیلی مورد نیاز براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل معلمان خواهد بود، شرایط عمومی گزینش و کارنامه قبولی در آزمون ادواری داشته باشند. مدت استفاده از معلمان حق التدریس حداکثر یک سال تحصیلی است و وزارت آموزش و پرورش موظف است برای سال بعد کمبود نیروی انسانی خود را از محل مجوزهای استخدامی جایگزین کند. همچنین استفاده از معلمان بازنشسته برای تدریس در سقف ساعت تعیین شده بدون مانع است. طبق ماده هفت این آیین نامه، به کارگیری معلمان حق التدریس در مراکز شهرستان ها ممنوع است و در موارد استثنا برای هرسال تحصیلی به تایید کار گروه اجرایی طبقه بندی مشاغل وزارت آموزش و پرورش می رسد. براساس این آیین نامه، مدیران و و مسوولانی که خارج از ضوابط و مقررات این آیین نامه افرادی را جذب و به کارگمارند، متخلف شناخته می شوند و مطابق مقررات با آن رفتار خواهدشد. فراهنک 1569/1917
۰ نفر