گردشگری را از ایران آغاز کنیم/ "شیر سنگی" همدان، اسطوره ای تاریخی # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.فرهنگی.میراث.گردشگری. این مجسمه که در همدان به "سنک شیر" معروف است، گفته می شود از آثار دوره "مادها" یا دوره "پارتها" است. برخی نیز این سنک را از "اسکندر مقدونی" و مربوط به دوره هخامنش می دانند. با این وصف به اعتقاد بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی،به احمتال قوی سنک شیر همدان یک اسطوره بسیار قدیمی است که مربوط به دوره مادها باید باشد. این پیکر که دارای دست و پا بوده، تا زمان "مردآویچ زیادی" سالم مانده بود. گفته می شود، مردآویچ درسال 319 قمری دست و پای این پیکره را شکست و از روی سکو به پائین انداخت. سنک شیر که امروز یک نماد باستانی همدان است، از سنگی یکپارچه تراشیده شده است و مردم همدان سنک شیر را سمبلی از ماندگاری شهر خود می دانند. فراهنک/573/1654

سرخط اخبار فرهنگ