سقف و مدت زمان بازپرداخت وام ضروری دانشجویان دانشگاه آزاد افزایش یافت # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/11/85 داخلی.فرهنگی.وام.علوم. سقف وام ضروری دانشگاه آزاد اسلامی و مدت زمان بازپرداخت آن افزایش یافت. به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی روز یکشنبه گفت: سقف وام ضروری دانشگاه آزاد از 10 میلیون ریال به 15 میلیون ریال و مدت زمان بازپرداخت آن از 24 ماه به 36 ماه افزایش یافت. "علی نقیب زاده" ، سقف بودجه جدید وام ضروری در واحدهای جامع را 750 میلیون ریال، واحدهای دانشگاهی بسیار بزرک 525 میلیون ریال، واحدهای دانشگاهی بزرک 375 میلیون ریال، واحدهای دانشگاهی متوسط 225 میلیون ریال و واحدهای دانشگاهی کوچک را 150 میلیون ریال اعلام کرد. وی افزود: اعضای هیات علمی و کارکنان غیرعضو هیات علمی نیازمند تمام واحدهای جامع، بسیار بزرک، بزرک،متوسط و کوچک می توانند با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه از این وام استفاده کنند. فراهنک 1569 / 1144

سرخط اخبار فرهنگ