حاجی بابایی:سیاست گرایی ومنفعت طلبی در حیطه حقوق بشریک فاجعه بین المللی است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 عضوهیات رییسه مجلس روز دوشنبه گفت:سیاست گرایی ومنفعت طلبی درحیطه حقوق بشریک فاجعه بین المللی است که آثارمنفی آن متوجه اقشار ضعیف و قربانی نقض حقوق بشرمی شود که نمونه بارزآن رامی توان در فجایع عراق،افغانستان،فلسطین مشاهده نمود. به گزارش اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی ، حمید رضاحاجی بابایی نماینده مجلس شورای اسلامی که در مراسم افتتاحیه چهارمین میزگرد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در محل مرکز مطالعات وزارت امور خارجه سخن می گفت افزود: احترام به حقوق و کرامت انسانی در مبانی دینی ، فرهنگی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران،اصالت ذاتی داشته و تحولات حقوفق بشری در ایران عمدتا" منشاء خودجوش و داخلی دارند. نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت:بخش مهمی ازشاخص های توسعه پایدار در هر کشور پرداختن به حقوق و آزادی های اساسی ملت است، قانون گذاری در حیطه های مختلف توسعه پایدار که تاکنون در قالب تدوین برنامه های اول تا سوم توسعه و قوانین موضوعه انجام گرفته است در چشم انداز 20 ساله نیز ادامه خواهد یافت. نماینده برگزیده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی اظهار داشت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس تعهد خود جهت صیانت از کرامت انسانی و حقوق کلیه اتباع ایران اقدام به تدوین هنجارها و قوانین لازم و ایجاد ساختارها و ظرفیت های ملی در کشور نموده است . وی در خصوص فعالیت نمایندگان مجلس در ایران در زمینه حقوق بشر گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر را بر مبنای الزامات مندرج در قانون اساسی پیگیری کرده و به کلیت ، جامعیت و وابستگی درونی کلیه شقوق حقوق بشر به یکدیگر معتقداست . حاجی بابایی افزود:براین اساس مجلس شورای اسلامی،حقوق بشر رااز زاویه مسائل اقتصادی،معیشتی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی و مدنی نگریسته و برای تحقق کلیه این حقوق تلاش می کند. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه نمایندگان ایران در خصوص بعد خارجی حقوق بشر گفت : در بعد بین المللی ما معتقدیم که هیچ کشوری از خطر لغزش نقض حقوق بشر مصون نیست، لذا در رسیدیگی به نقض حقوق بشر درتمامی کشورهای دنیا،نه برخورد گزینشی،بلکه باید به اصل عدالت و بی طرفی توجه جدی کند. وی هرگونه اقدام برای ارتقای حقوق بشر در دنیا را معطوف به اصلاح سایر مولفه های حیات مدرن انسانی دانست و افزود: اصلاح مسیر و تعدیل ساختار و فرایند جهانی شدن،فقر زدایی،ارتقای امنیت،باید معطوف به صلح وامنیت باشد. حاجی بابایی ضمن انتقاد از رفتار فرانسه در زمینه ایجاد محدودیت برای مسلمانان گفت :به رغم اینکه اروپا و بخصوص فرانسه در زمینه حقوق بشر از بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری نیز جلوتر هستند،اما همین فرانسه سال گذشته دچار سیاست زدگی شد و محدودیتهای زیادی برای مسلمانان ایجاد نمود. وی با استقبال از گفت وگو و تقویت همکاریها در زمینه حقوق بشر بین مجلس ایران و مجالس اروپا و در چارچوب سازمان بن المجالس افزود: تعامل بین پارلمانهای ایران و کشورهای اروپایی در این زمینه می تواند در بهبود وضعیت حقوق بشر و تحکیم مودت و روابط میان دولتها مثمرثمرباشد. سیام 1878ـ1415

سرخط اخبار سیاست