۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 9521697
T T
۰ نفر
البرادعی در گزارش کتبی منشا آلودگی سانتریفوژهای ایران را اعلام می کند # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/06/84 سیاسی.انرژی.هسته ای.آژانس.ایران "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گــزارش کتبی سوم سپتامبر(12 شهریور مــاه ) خــود بــــه شورای حکام آژانس منشا آلودگی سانتریفوژهای ایران را اعلام می کند و تا قبـل از آن هیچ اعلام رسمی در این زمینه منتشر نخواهد شد. شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست اضطراری دو هفته قبل خــود از البرادعی خواست تا سوم سپتامبر گزارشی کتبی درباره آخرین وضعیت پرونده فعالیت هسته ای ایران به شورا ارایه دهد. خانم "ملیسا فلمینک" سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز ســه شنبه در یک گفت وگوی اختصاصی بــا خبرنگار ایرنا در وین با اعلام این مطلب گفت: "ما همچون گذشته هیچ مطلب و اطلاعاتی درباره محتوای ایــن گزارش و همچنین منشا آلودگی ها عنوان نمی کنیم و باید تا سوم سپتامبر منتظر ماند." بـرخی دیپلمات های مستقر در آژانس بین المللی انرژی اتمـی اعلام کرده اند که منشا آلودگی سانتریفوژها در ایران، خارجی و تحقیقات آژانس نیــــز این موضوع را اثبات کرده است. وی همچنین با اشاره به نشست آینده شورای حکام که 28 شهریور ماه در وین آغاز خواهـد شد، در پاسخ به این سووال که آیا ایران نیز در دستور کار این نشست قرار خواهد داشت ؟ با تایید تلویحی این موضوع، گفــت: "اگر گزارشی در باره کشوری قبل از نشست منتشر شود، آن کشـور نیز در دستور کار شورای حکام خواهد بود." برخی دیپلمات های آژانس پیش بینی کرده اند که علاوه بــر گـــزارش کتبی سوم سپتامبر مدیرکل آژانس بین المللی انـرژی اتمی درباره ایران، گــزارش کتبی دیگری نیز قبل از تاریخ 19 سپتامبر (نشست بعدی فصلی شـورای حکام ) در باره ایران و موارد کلی دیگر منتشر شود. خانم فلمینک همچنین از تایید یــا تــکذیب مذاکرات نمایندگان آژانس با مقام های پاکستانی در بــاره نتــایج بررسی های آژانس پیرامون منشا آلودگی سانتریفوژهای ایران که بــرخی خبرگزاری ها مدعی انجام آن در شب گذشته شده بودند، خودداری کرد. وی اظهار داشت: "تنهـــا می توانم بگویم که در گزارش کتبی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است در سوم سپتامبر منتشر شود به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد." خانم فلمینک گفت:"در بخشی از این گزارش به نتایج آنالیز مربوط به منشا اورانیوم غنی شده اشاره خواهد شد." وی اظهار داشت: "آژانس بین المللی انرژی اتمی از حدود دو سال پیـــش به دنبال منشا اورانیوم غنی شده با غلظت زیاد و اندک در ایران بوده است." سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: "به نتایج این بررسی ها نزدیک شده ایم و باید تا سوم سپتامبر منتظر بود." موضوع آلودگی سانتریفوژها در ایران یکــی از دو ابهام بــاقی مانده در رابطه با پرونده فعالیت های هسته ای در ایران است و اگــر آژانـــس گزارش دیپلمات ها را تایید کند، یکی از این دو ابهام نیز حل شده تلقی می شود. وی در پاسخ بــه این سووال که در صورت تایید آژانس مبنی بر خارجی بودن منشا آلودگی های اورانیوم، پرونده هسته ای ایران وارد چه فازی خواهد شـد و پیش بینی آژانس برای خاتمه پرونده هسته ای ایران چیست ؟ گفت: "موضوع آلودگی ها تنها مساله باقی مانده نیست، بلکه موضوعات دیگری نیز هنوز وجود دارد." خـانم فلمینک گفت: "با حل این مساله یک قدم به جلو برمی داریم، اما به طور قطعی پرونده بسته نخواهد شد." سخنگوی البرادعی همچنین با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطــه با ایران در حال انجام دو کار است، افزود: یـکی بررسی برنامه ها و فعالیت های ایران در 18 سالی که به آژانس گزارش نشده بود، است تا بتــوان یک تصویر کلی بدون هیچ شکافی ارایه داد و اکنــون شکاف هایی وجود دارد که باید پر شود. خانم فلمینک تاکید کرد: "در صورت تحقق این امر می توان گفت کـــه مسایل فعالیت های هسته ای گذشته ایران خاتمه پیدا کرده است." وی با بیان ایــنکه نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران از دیگر برنامه ها است، گفت: بــاید ضمــانت دهیم هیچ برنامه مخفی خارج از آنچه که به ما گفته شده است، وجود ندارد. خانم فلمینک در مورد توقف مــذاکرات ایران و اروپا و مسوولیت آژانس در از سرگیری مذاکرات گــفت: توقف مذاکرات مربوط بــه ایران و اتحادیه اروپا است و آژانس فعالیت های خود را در مسیر خواست و دستور کار شورای حکام دنبال می کند. وی همچنین بــا بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی یک سازمان فنی است و در این چارچوب عمل می کند، گـفت: شــورای حکام از ایران خواسته است که فعالیت تاسیسات اصفهان را متوقف کند و به گذشته بازگردد. اروپام/2270/371
۰ نفر