الهام: علتی برای لغو مصوبه تغییر ساختار سازمان مدیریت وجود ندارد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/11/85 داخلی.سیاسی.سخنگو. " غلامحسین الهام " سخنگوی دولت با تاکید بر این که علتی برای لغو مصوبه دولت در خصوص تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود ندارد گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها زیرمجموعه استانداران است . وی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا خاطر نشان کرد: تصمیم چند ماه قبل رییس جمهوری مبنی بر تغییر ساختار این سازمان پس از مطالعات کارشناسی دقیق و باسابقه و به منظور قرار گرفتن سازمان مدیریت در جایگاه حقیقی خود بر اساس فلسفه وجودی آن اتخاذ شده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: الحاق سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی به استانداریها موجب تسریع در امور اجرایی و زیربنایی استانها،تمرکز زدایی بیشتر و تصمیم گیری دقیق تر بر اساس خصوصیات بومی شده است . الهام با تاکید بر عزم دولت برای بهینه سازی ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور قرار گرفتن این سازمان در جایگاه حقیقی خود گفت : دستورالعمل رییس جمهوری مبنی بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به استانداریها همچنان پابرجاست . وی با رد شایعات مطرح شده درباره انصراف رییس جمهوری از تغییر ساختار مدیریت و برنامه ریزی و توقف اجرای دستورالعمل قبلی گفت : چنین شایعاتی کاملا بی پایه و بر اساس تصورات ذهنی فاقد مبنای برخی افراد است . سخنگوی دولت تاکید کرد:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها زیرمجموعه استانداران بوده و روسای آن ها نیز بعنوان معاون استاندار توسط استانداران تعیین می شوند. سیام.1701/1436 1521

سرخط اخبار سیاست