بیشتر اسرائیلی های ساکن اراضی اشغالی خواستار مذاکره بادولت فلسطین هستند ......................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 خارجی.سیاسی.نظرسنجی.فلسطین.
نتایج یک نظرسنجی که روز دوشنبه در روزنامه "یدیعوت آحارانوت" رژیم صهیونیستی چاپ شد، حاکی است بیشتر اسرائیلی های ساکن اراضی اشغالی فلسطین، با گفت وگو با همه یا برخی از اعضای دولت جدید وحدت ملی فلسطین موافقند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قدس، بر اساس نتایج این نظرسنجی، 39 درصد اسرائیلی ها با مذاکره با دولت وحدت ملی فلسطین موافق و 17 درصد نیز خواستار گفت وگو با آن دسته از اعضای دولت هستند که عضو حماس نیستند.
امید است تشکیل دولت وحدت ملی متشکل از اعضای حماس و فتح، به لغو تحریم اعمال شده از سوی جامعه بین الملل علیه دولت فلسطین، کمک کند.
پس از روی کار آمدن دولت فلسطینی حماس در سال گذشته، کشورهای غربی و اروپایی، ارسال کمک های مالی به این دولت را متوقف و ازسرگیری این کمک ها را به دست برداشتن حماس از خشونت، به رسمیت شناختن اسرائیل وپذیرش معاهده های امضا شده قبلی مشروط کردند.
به گزارش ایرنا از فرانس پرس، رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که به تحریم دولت فلسطین ادامه می دهد.
مترجمام/1088 شماره 045 ساعت 56:12 تمام انتهای پیام P28.12-56-01

سرخط اخبار سیاست