یک کارشناس روس از رفتار روسیه در مورد نیروگاه اتمی بوشهر انتقاد کرد ....................................................................
مسکو -خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. روسیه. هسته ای. ایران یک کارشناس مسایل ایران در روسیه گفت : رویدادهای اخیر در مورد روند احدات نیروگاه اتمی بوشهر -حاکی از تجدیدنظر روسیه در همکاریهای هسته ای با ایران است. " رجب صفراف " روز جمعه به خبرگزاری ریانووستی گفت : اقدامات اخیر شرکت "اتم استروی اکسپرت " را تحریک آمیز خواند که به اعتبار و منافع اقتصادی روسیه ضربه وارد می سازد.
وی گفت : توقف عملیات احدات نیروگاه اتمی بوشهر یک اشتباه راهبردی خواهد بود.
این کارشناس روس - تلاش های گسترده غرب برای ترغیب روسیه به عدم انجام تعهدات خود در قبال ایران را نشانگر نگرانی شدید جامعه جهانی از امکان دسترسی ایران به سوخت هسته ای دانست. " رجب صفراف -" هدف اصلی آمریکا و سایر قدرتهای غربی از این تلاش ها را- اخراج روسیه از بازار انرژی ایران بعنوان یک بازار خوب ارزیابی کرد.
وی گفت : این گونه اقدامات روسیه - پیامدهای دراز مدت بهمراه داشته و بر زمینه های مختلف روابط ایران و روسیه از جمله اقتصادی و سیاسی تاثیر منفی خواهد گذاشت. رییس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه با اشاره به تصمیم ایران برای احدات چند نیروگاه اتمی در سالهای آینده گفت : روسیه با این نوع رفتار- خود را از مشارکت در طرحهای انرژی ایران محروم می کند.
به نظر وی اقدامات روسیه در مورد بوشهر به وجهه سیاسی این کشور به عنوان یک شریک مطمئن لطمه وارد می سازد.
" اتم استروی اکسپرت " شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر ادعا کرده : طرف ایرانی از 17 ژانویه 27( دی ماه ) تعهدات مالی بابت هزینه های ساخت نیروگاه بوشهر را عملی نکرده و این امر باعت تاخیر در روند ساخت نیروگاه شده است. مقامات سازمان انرژی اتمی ایران با رد ادعاهای مالی روسیه - اعلام نمودند ایران به تمامی تعهدات مالی خود در مورد نیروگاه بوشهر عمل کرده و حاضر است مبالغی نیز مازاد بر قرارداد و یا پیش از موعد به شرکت روس بدهد تا این نیروگاه بموقع راه اندازی شود.
اروپام355/2242 شماره 028 ساعت 12:42 تمام انتهای پیام 12-42-37.P25

سرخط اخبار سیاست