بیانیه کانون همبستگی فرهنگیان ایران در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری ...................................................................
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 داخلی. سیاسی. بیانیه. معلمان. کانون همبستگی فرهنگیان ایران در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری- بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش روز جمعه روابط عمومی کانون همبستگی فرهنگیان ایران - این کانون دربیانیه یادشده برای برون رفت از وضع موجود -به دولت - مجلس و شورای نگهبان پیشنهاداتی ارایه کرد.
کانون همبستگی فرهنگیان ایران در این بیانیه پیشنهاد داد که ایرادات مورد نظر شورای نگهبان نسبت به موادی از لایحه مدیریت خدمات کشور با کار کارشناسی مرتفع شده و پس از تصویب توسط شورای نگهبان از طریق مجلس به دولت - جهت اجرا ابلاغ شود.
در پیشنهاد این کانون آمده است : چنانچه دولت برای تامین بودجه در تحقق لایحه یاد شده آمادگی و توانایی ندارد به مدت شش ماه یا حداکثر تا پایان سال 1386 لایحه مدیریت خدمات کشوری اجرا شود ولی مبلغ پرداخت ریالی آن جزء دیون و بدهکاری دولت محسوب شود.
" همچنین دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس درسال 1386 ردیف خاصی برای اجرای لایحه یاد شده اختصاص دهد و چنانچه با کمبود منابع تامین روبرو است و نمی تواند بودجه آن را تامین نماید مجلس برای تامین بارمالی لایحه مدیریت خدمات کشوری به میزان یک تا دو درصد از صندوق ذخیره ارزی را به این امر اختصاص دهد".
سیام1776/1927. شماره 076 ساعت 18:15 تمام انتهای پیام 18-15-59.P25

سرخط اخبار سیاست