نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایوان تهدید به تحریم المپیک پکن کرد ..............................................................
پکن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/86 خارجی.سیاسی.ورزشی.چین.تایوان.
" ما اینگ جیو " نامزد حزب مخالف " کومین تانگ " بـرای انتخابات ریاست جمهوری تایوان گفت: در صورت استمرار سرکوب تبت توسط چین ، احتمال دارد وی در صورت انتخاب به این مقام ، المپیک پکن را تحریم کند.
بنا به گزارش روز چهارشنبه روزنامه تایپه تایمز چاپ پکن ، وی سرکوب ها در تبت را گستاخانه و اقدامی وحشیانه واحمقانه خواند و گفت : مردم تایوان باید همانند مردم جهان اقدامات کمونیست های چین در تبت را محکوم کنند.
وی از مقام های پکن خواست به سرکوب هادر تبت پایان داده و با دالایی لاما رهبر معنوی تبتی ها وارد مذاکره شوند.
" ما " ادامه داد:از کشورهای دیگر می خواهد تا از تبتی ها و دالایی لاما حمایت کنند.
درهمین حال " فرانک هسیه " دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری تایوان از حزب حاکم دمکراتیک ترقیخواه در تایوان گفت : باید از سرکوب شده ها در تبت حمایت کرد.
آساق (2) ** 275 ** 2100 شماره 030 ساعت 14:17 تمام

سرخط اخبار سیاست