موسویان: به توانمندی اروپا برای عمل به تعهداتش تردید ایجاد شده است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 رییس کمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت گفت: تردیدهایی در خصوص توانمندی اروپا برای عمل نمودن به تعهداتش به طور جدی به وجود آمده است. "حسین موسویان"روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا،افزود: تاکنون در مذاکرات گروه های سه گانه سیاسی ـ امنیتی، تکنولوژیک و هسته ای پیشرفت های مورد نظر ایران مشاهده نشده است. وی خاطرنشان کرد: اروپا تاکنون در چارچوب توافقنامه پاریس که با عنوان تضمین های محکم تعریف شده، جدیتی از خود نشان نداد و توانایی آنها با تردید جدی مواجه شده است. موسویان افزود: اروپا تاکنون طرح و پیشنهادی در مورد تضمین های عینی برای اطمینان از عدم انحراف چرخه سوخت ارایه نکرده و هیچ ابتکار عملی از خود نشان نداده است. سخنگوی هیات مذاکره کننده ایران گفت: عدم پیشرفت در بحث تضمین های محکم و تضمین های عینی، اساس توافق پاریس در اکتبر 2004 را می تواند سست کند. وی تاکید کرد: قرار است کمیته راهبری در روزهای آخر اسفند نتیجه کار گروه های سه گانه را بررسی و جمع بندی کند. چنانچه دستاوردهای ملموس و پیشرفت مناسب از جمع بندی کمیته راهبری ارایه شود،اعتبار توافق نامه پاریس حفظ خواهد شد، در غیر این صورت احتمال دارد ایران در مورد کم و کیف استمرار پروسه تجدیدنظر کند. سیام ـ1535 ـ1415

سرخط اخبار سیاست