مجمع تشخیص مصلحت نظام،سیاست های کلی توسعه علمی و تحقیقاتی کشور را تدوین کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.سیاسی.مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه سلسله نشست های خود را در خصوص بررسی سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور به پایان رساند و این سیاست ها را با تصویب دو بند دیگر تدوین کرد. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این سیاست ها در قالب 8 ماده و 20 بند تدوین شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تعریف، شناسایی، هدایت ،پرورش ،جذب و بکارگیری استعدادهای درخشان ، ایجاد بسترهای مناسب جهت جذب و پیشگیری از مهاجرت نخبگان،استفاده از ظرفیت های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها در صورت نیاز را به تصویب رساند. بر اساس مصوبه دیگر مجمع ، برای افزایش نقش دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگستانها در ارتقا کارآمدی نظام، دفاع از مرزهای اعتقادی ، وحدت و امنیت ملی و صیانت از فرهنک و هویت اسلامی ـ ملی در برابر تهاجم فکری و فرهنگی بیگانگان برنامه ریزی می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین توسعه مناسبات و تعامل علمی و پژوهشی با مراکز علمی منطقه ای و جهانی و تقویت منابع مالی پایدار و متنوع برای دانشگاهها را تصویب کرد. در نشست روز شنبه مجمع که علاوه بر اکثریت اعضا،وزرا و کارشناسان مربوط از مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور حضور داشتند درباره موضوعات مطرح، بحث ، بررسی و تبادل نظرهای کارشناسی شد. سیام/1329 ـ1324

سرخط اخبار سیاست