وزیر امور خارجه سوییس: برای خروج اسراییل از نوار غزه مذاکره می کنم # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 نمایندگی.سیاسی.خارجی.سوییس.خاورمیانه "میشلینه کالمی ری" وزیر امور خارجه سوییس یکـی از اهداف اصلی سفر خود به خاورمیانه را مذاکرات با اسراییل و فلسطین درباره طرح خروج اسراییلی ها از نوار غزه معرفی کرد. کالمی ری کــه از روز پنجشنبه سفر رسمی یک هفته ای خود را به خاورمیانه آغاز کرد در گفت وگو با سایت خبری "سوییس اینفو" افزود: "مـــا همچنان از طرح صلح ژنو که بر خروج اسراییلی ها از نوار غزه و رود اردن تاکیــد دارد، حمایت می کنیم." وی تاکید کرد: "سوییس به ویژه به شرایط زندگی مردم غیرنظامی فلسطین که آن را به عنوان "امنیت انسانی" قلمداد می کند، اهمیت می دهد." وزیر امور خارجه سوییس گفت: در ســال های گـــذشته وضعیت مردم غیرنظامی فلسطین بدتر شد و برای پایان دادن به این وضعیت باید خشونت خاتمه یابد. وی تاکید کرد: به دنبال آن مهــم است که مردم فلسطین با تدابیر درست و اساسی به مراکز پزشکی و اجتماعی بهتر دسترسی پیدا کنند. کالمی ری افزود: باید به آموزش کودکان اهمیت داده، فرصت های شغلی فراهم شود و حل این مشکلات پس از خروج اسراییلی ها از نوار غزه بسیار مهم است. وی درباره بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن خود گفت: به مسایل آوارگان نباید به صورت جداگانه ای توجه شود. باید این مساله در ارتباط با یک راه حل منصفانه و گسترده کـــه همه ابعاد بحران را در برمی گیرد و همچنین مهم ترین منافع طرفین را محترم می شمارد، حل شود. کالمی ری تاکید کرد: این موضوع باید در چارچوپ قانون و قطعنانه متناسب شورای امنیت سازمان ملل متحد حل شود. وی در پاسخ به این سوال که بزرگترین مانع برای راه حل چنین مسـاله ای از نظر سوییس چیست ؟ گفت: آنچه که در مورد آوارگان فلسطینی انجام شـده، بسیار احساسی است. وی گفت: این یک مناقشه و دعوای شدیدی است کــه از نظر اسراییل نــتیجه "جنک استقلال طلبانه" و برای فلسطینی ها به عنوان "فاجعه" توصیف می شود. کالمی ری تاکید کرد: پس از خروج اسراییلی ها از نوارغزه باید به مسایـل اقتصادی منطقه توجه شود. باید ممنوعیت کالاهای آزاد، رفت و آمد بیــن نوار غزه، اردن، مصر، اسراییل و بقیه جهان لغو شود. وزیر امور خارجه سوییس تاکید کرد: سوییس خروج اسراییلی هـا از نوار غزه را اولین مرحله یک روند بزرک بر سر ادامه مذاکرات سیاسی و "نقشــــه راه" قلمداد می کند. اروپام/2270/371

سرخط اخبار سیاست