وزیر امور خارجه اسلوونی خواستار گشایش سفارت ایران در آن کشور شد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 نمایندگی.سیاسی.ایران.اسلوونی "دیمیتری روپل" وزیر امور خارجه اسلوونی آمادگی و تمــایل این کشور را برای تعمیق و گسترش هر چه بیشتر روابط سیاسی، پارلمانی وهمچنین همکاری های صنعتی، تجاری، علمی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران اعلام کــرد و خواستار تاسیس سفارت ایران در "لوبلیانا" پایتخت این کشور شد. وزیـــر امور خارجه اسلوونی روز پنجشنبه در دیدار "مرتضی سرمدی" معاون اروپا و آمـریکای وزارت امور خارجه ایران که در لوبلیانا انجام گرفت، این درخواست را مطرح کرد. وزیر امور خارجه اسلوونی گفت: بـــا توجه بـه فعالیت سفارت اسلوونی در تهران، انتظار دارد جمهوری اسلامی ایران نیــز متقابلا سفــارت خــود را در لوبلیانا افتتاح کند. ایران هم اکنون در اسلوونی سفیر آکرودیته دارد. سرمدی کــه به دعوت "بوژو سرار" همتای اسلوونیایی خود به منظور رایزنی های سیاسی بین دو کشور به لوبلیانا سفر کرده است، روز پنجشنبه در دیــدار با وزیر امور خارجه اسلوونی روابــط دوجـــانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی و مسایل مختلف منطقه ای و بین المللی را مــــورد بحث و تبادل نظر قرار داد. روپل در این دیدار ضمن تاکید بر استمرار روابط حسنه و دوستانه دوجانبه ، تبادل نظر مستمر مقام های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی بیــن دو کشــور را زمینه ساز تعمیق و گسترش هر چه بیشتر روابط ایران و اسلوونی توصیف کرد. وی اظهار داشت: اسلوونی بــه عنــوان یکی از اعضای جدید اتحادیه اروپا خواستار همکاری های مشترک صنعتی، آموزشی و علمی با جمهوری اسلامی ایران است.
روپل کــه همزمان ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را نیــز بر عهده دارد، همچنین آمادگی خود را برای سفر به تهران و مذاکره با مقام های ایرانی اعلام کرد. وزیر امور خارجه اسلوونی در ادامه این دیدار همچنین مشارکت مـردم عراق در انتخابات اخیر را چشمگیر و نقش جمهوری اسلامی ایران در عراق را بسیــار موثر توصیف کرد. سرمدی نیز در این دیدار ضمـــن تشریح توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی و همچنین موقعیت ممتاز و منحصر به فرد ایران در منطقــه، تشکیل کمیته مشترک حمل و نقل و همکاری بین بنادر دو کشور، مشـــارکت در نمایشگاه های تجاری و اقتصادی یکدیگر و سرمایه گذاری مشترک برای تولید قطعات صنعتی و همکـاری دو کشور در پشتیبانی و تجهیزات خطوط ریلــی و راه آهـــن را از جمله زمینه های مناسب همکاری بین دو کشور عنوان کرد. وی همکاری در ایــن زمینه ها را از جملــه راه های افزایش و توسعه روابط فیمابین عنـــوان کــرد و امضای قراردادها و موافقتنامه های اقتصادی را از عوامل زمینه ساز توسعه روابط برشمرد. اروپام/371 Rupel Dimittrij cerar Bozo

سرخط اخبار سیاست