بهبود کیفیت جنین گندم با بومی سازی فناوری پلاسمای سرد در صنعت غذایی

تهران- ایرنا- یک شرکت دانش بنیان با استفاده از توان متخصصان ایرانی، بهبود کیفیت و ماندگاری جنین گندم را با استفاده از فناوری پالسمای سرد برای استفاده در صنایع غذایی کشور بومی سازی کرد.

محمدحسن بدخش مدیرعامل این شرکت فناور نانویی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار علم و آموزش ایرنا در خصوص این دستاورد توضیح داد: جنیـن گنـدم یـا گیاهـک گندم" یکی از محصولات فرعی در کارخانجات تولیدکننـده آرد اسـت که به دلیـل دارا بـودن انـواع ویتامین هـا، چربـی و فیبـر، ارزش غذایی بالایی دارد.
 وی خاطرنشان کرد: عـدم قابلیـت نگهـداری آن، مشـکل اصلی در خصـوص ایـن محصـول با ارزش غذایی بالا است کـه باعث می شود در مدت زمـان کوتاهـی این محصول تغییـر طعـم داده و فاسـد شـود.  

این فناور اظهار داشت: به همیـن دلیـل ایـن محصـول بـا ارزش، بیشـتر بـه عنـوان خـوراک دام و طیـور اسـتفاده می شـود، بـا در نظـر گرفتـن فعالیـت آنزیم های لیپولیتیکی بـه عنوان عامـل اصلی کاهـش مانـدگاری جنین گنـدم و با توجه بـه ویژگی هـای فناوری "پالسـمای سـرد"، بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته جهان به منظور گسـترش کاربرد پالسـمای ســرد در صنایـع غذایـی، کشـاورزی و صنایــع وابســته، اقــدام بــه ســرمایه گذاری در ایــن حوزه کرده اند.  

بدخش یادآور شد: تاکنون پژوهش هـای زیادی تأثیـر پالسـمای سـرد در غیرفعالســازی بسـیاری از گونه هـای میکروبـی را اثبـات کرده انـد، این بار نیز ما به عنوان یک شرکت فناور نانویی فعـال در حـوزه پالسـما ایـن فنـاوری را در زمینـه کاهــش بــار میکروبــی و غیرفعالســازی آنزیم هــا در مـواد غذایــی و گیاهـان دارویــی بــه کار گرفتـه ایم.

 وی گفت: ایــن مجموعه فناور موفـق شـده بـا اسـتفاده از فنـاوری پالسـمای سـرد، گام ارزشـمندی در جهـت تبدیـل جنیـن گنـدم از محصـول جانبـی و یـا دور ریـز صنعتـی، بـه محصـول تجـاری بـا ارزش غذایـی بـالا بـردارد.

مدیرعامل این شرکت فناور افزود: ایــن مجموعـه همچنیـن در زمینــه اصــلاح بذرهــای کشــاورزی و میکروب زدایــی ســطوح مــواد غذایــی بــا کمــک پالسـمای ســرد نیـز فعالیـت دارد.  

بدخش از مزایای اقتصادی و فنی این محصول را امکان ذخیره بلندمدت جنین گندم، کاهش بار میکروبی، حفظ کیفیت و ارزش غذایی محصول و مقرون به صرفه بودن آن عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، این محصول یکی از ۵۵ محصول فناورانه نانو است که در نمایشگاه چهار روزه فناوری نانو در خانه نوآوری و فناوری ایران  رونمایی شد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار علم و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha