افزایش هم افزایی مجلس و دولت  برای رفع چالش های کشور

تهران- ایرنا- همفکری و قرابت نظر مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، فصل تازه‌ای از تعامل میان دو قوه تقنینی و اجرایی را آغاز کرده‌ است؛ دوره‌ای که انتظار می‌رود هم‌افزایی ظرفیت‌های دو نهاد در راستای حل مشکلات و چالش‌های کشور به کارگرفته شود.  

آغاز به کار دولت سیزدهم، امیدها به همکاری های گسترده میان بهارستان و پاستور را افزایش داده است. نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در یک سال ابتدایی کار خود که با سال‌ پایانی عمر دولت روحانی تقارن داشت، در تعامل با مسئولان دستگاه اجرایی چالش‌های بسیاری را تجربه کردند. تنش‌هایی که تذکر مستقیم رهبر معظم انقلاب را به دنبال داشت.

دولت سیزدهم و تغییر  الگوی روابط مجلس با دولت

تغییر سکاندار دستگاه اجرایی در پاستور، از نگاه تحلیلگران به بازسازی و احیای ارتباط سازنده مجلس و دولت منجر خواهد شد. این مهم را می‌توان از تعامل دو ماه اخیر این دو نهاد مشاهده کرد.

به رغم اینکه نمایندگان مجلس در ابتدای کار دولت تاکید کردند که به دولت چک سفید امضا نداده‌اند و این گزاره را در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نشان دادند، ولی در دو ماه گذشته به طور قابل توجهی دولت را در مسیر پیاده‌سازی برنامه‌هایش مورد حمایت قرار داداند.

رای اعتماد بالای نمایندگان مجلس به ۱۸ وزیر از ۱۹ وزیر پیشنهادی «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری و همراهی معنادار با پاستور در توافق اخیر دولت با آژانس نشان داد که قرار نیست  تنش‌های یکی دو سال اخیر میان نمایندگان مجلس و دولت  تکرار شود.

از نگاه ناظران، کاهش تنش و اصطکاک غیرسازنده میان دو رکن مهم کشور، می‌تواند آینده به‌سامان‌تری را برای کشور به ویژه درحوزه اقتصادی و سیاسی رقم بزند. مجلس و دولت به عنوان دو رکن اصلی از ارکان حاکمیت، نقش بسیار مهمی در تدبیر امور کشور دارند. ارتباط سازنده وهمکاری‌جویانه میان این دو نهاد، به بسیج ظرفیت‌ها و هم‌افزایی قابلیت‌های نظام در اداره امور استراتژیک و امور جاری کشورمنجرمی شود.

وظایف مجلس در همکاری با دولت از نگاه رهبری

اهمیت همراهی و همدلی مجلس با دولت به اندازه‌ای است که رهبر معظم  انقلاب بارها در بیاناتشان این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان در آبان ۹۰ از لزوم هم‌افزایی مجلس با قوه مجریه سخن گفته و فرمودند: «بایسـتی کار را جـوری تنظیـم کـرد، جـوری پیـش بـرد کـه معنایـش دعـوا و اختلاف باشـد؛ ایـن در بیـرون، روی مردم، خیلـی تأثیراتش بد اسـت.»

 مقام معظم رهبری در خرداد ۹۵، خطاب به نمایندگان در خصوص حق و تکلیف مجلس تصریح کردند: «اعتقاد بنـده این اسـت و همیشـه عقیـده ام در همـه ی دولت هـا ایـن بـوده کـه مجلس بایـد با  این همکاری به معنای دولت همکاری کند؛ اما گذشـت از حقـوق مجلـس نیسـت؛ بایسـتی حق‌تان را استیفاء کنید؛ تحقیق کنید، تفحص کنید، مؤاخـذه کنید کـه چرا نشـد، چرا کم شـد، چرا جـور دیگـر شـد.»

ایشان بارها این همراهی را مخالف بی‌عملی دانسته و در آذر ۸۲ تاکید کرده‌اند: «بنده طرفـدار مجلـس سـاکت و سـر بـه زیـر و سـربجنبان در مقابـل هـر حـرف نیسـتم.  معتقـدم مجلـس نبایسـتی رکود و سـکون داشـته باشـد و بایـد متحـرک و فعال و پرنشـاط باشـد. خود مـن هـم اول انقلاب و در دوره اول مجلـس نماینـدهمجلـس بـودم. »

رهبر معظم انقلاب بارها استقلال مجلس را مورد توجه قرار داده و در آبان ۹۰فرمودند: «هیـچ اشـکالی نـدارد کـه یـک مجلسـی قانـون صحیـح و درسـت و قـوی و منطقی را جـوری تنظیـم کنـد کـه بـرای دولـت، رفتار طبـق آن قانـون، عملـی باشـد، ممکـن باشد، آسـان باشـد. اگر این شد، معنایش این نیسـت کـه مجلـس اسـتقلال نـدارد... ایـن هیـچ منافاتـی بـا اسـتقلال مجلـس نـدارد... یعنـی هـر دو می تواننـد بـه هـم کمـک کننـد، هم افزائـی کننـد.»

بر اساس اصل تفکیک قوا و اصل کنترل و تعادل در نظام‌های مردم‌سالار، قوه مقننه و مجریه در کشور ما هم از الگوی روابط مستقل ولی همپیوند پیروی می‌کند. ضرورت حفظ استقلال عمل هر یک از این نهادها نه تنها با همکاری آنها منافاتی ندارد، بلکه لازمه هم‌افزایی دو نهاد مهم حاکمیتی برای تدبیر امورکشوری است که این روزها درگیر در چالش‌های اقتصادی و مسائل مرتبط با کروناست و باید با حذف تنش های جناحی و سیاسی با جدیت به رفع مسائل کشورپرداخت.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha