فناوران کشور یک محصول در حوزه پزشکی را از لیست تحریم خارج کردند

تهران - ایرنا - تلاش فناوران کشور نتیجه داد و یک محصول حساس در حوزه پزشکی(تحریک الکتریکی و ثبت بازخورد سلول‌های زیستی) ایران‌ ساخت شد، محصولی که تاکنون در لیست تحریم قرار داشت.

به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آرایه‌های میکروالکترودی مجموعه از الکترودها در یک یا دو بعد در کنار هم قرار می گیرند و این محصول را می‌سازند. ایــن الکترودهــا برای تحریــک یــا خوانـش سـیگنال های الکتریکــی ناشــی از ســلول های زیســتی ماننـد سـلول های قلبـی و عصبـی کاربـرد گسـترده ای دارنـد.

براساس این گزارش، بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن ایـن محصول در لیسـت تحریـم محصـولات وارداتـی، امـکان دسترسـی بـه محصـولات خارجـی مشـابه در داخـل کشـور وجــود نــدارد. بــا توــه بــه پراســتفاده بودن ایــن الکترودهــا در مطالعات پزشــکی، محققان کشور در شرکت سرآمدان راستین کاوش ورنا دست به کار شدند و با حمایت مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این محصول را ایران‌ساخت کردند و به این ترتیب امـکان دسترسـی آسـان بـه ایـن الکترودهـا در داخل کشور فراهم شد.

در این آرایه ها امکان دسترسی همزمان به سیگنال های ۶۰ الکترود فراهم است. همچنین به علت بالا بودن رزولوشن در ساختار آنها می توان به سیگنال های یک سلول مستقل دسترسی داشت. به همین دلیل این محصول از سوی پژوهشگران حوزه زیست شناسی، علوم مغز و اعصاب و قلب مورد استقبال قرار گرفته است.

در ســاخت ایــن آرایه هـا از فنـاوری سـاخت لایه های نــازک نانومتــری ســرامیکی و فلـزی و همچنیـن تکنیـک فتولیتوگرافـی بـا دقـت زیـر میکـرون بـا اسـتفاده از مـواد زیست سـازگار بهـره گرفتـه شـده اسـت. فرآینـد سـاخت ایـن آرایه‌هـا قابلیـت سـاخت الکترودهـای بـا مشـخصات سفارشــی مشــتری را فراهــم مــی آورد.

ایــن آرایه هـا بــا فنــاوری سـاخت لایه های نانومتــری برای تحریــک الکتریکــی و ثبــت بازخــورد و ســیگنال های فیزیولوژیکــی ســلول های مغــزی و عصبــی طراحــی و تولیــد شــده اســت بــر ایــن اســاس می تــوان آن را محصــول همگرایــی نانوفنــاوری و فنــاوری اطلاعات در نظــر گرفــت.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha