جزییات تصویب ۱۰ هزار و ۱۳۲ رشته محل بین سال‌های ۹۶ تا ۹۹

تهران- ایرنا- دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بین سال‌های ۹۶ تا ۹۹ تعداد ۱۰ هزار و ۱۳۲ رشته محل را برای همه زیرنظام‌ها (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی) تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد کل رشته محل های مصوب در تمام زیرنظام ها اعم از دولتی و غیردولتی در سال های ۹۶ تا ۹۹ را اعلام کرد که یک نسخه از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت.

رشته محل های سال ۹۶

بر این اساس، در سال ۹۶ دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ۱۵۶، دانشگاه پیام نور سه، علمی کاربردی هزار و ۶۷۹، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی ۲۱، فرهنگیان هشت، موسسات پژوهشی ۴۴ و فنی و حرفه ای ۵۴ رشته محل از دفتر گسترش آموزش عالی دریافت کردند که در کل هزار و ۹۵۶ رشته محل در سال ۹۶ به تصویب رسید.

رشته محل های سال ۹۷

در سال ۹۷ تعداد ۲۷۸ رشته محل در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، چهار رشته محل در دانشگاه پیام نور، ۸۵۲ رشته محل در دانشگاه علمی کاربردی، ۱۹ رشته محل در دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی و ۳۲۸ رشته محل در دانشگاه فنی و حرفه ای به تصویب رسید.
دانشگاه های فرهنگیان و موسسات پژوهشی در سال ۹۷ هیچ رشته مصوبی در سال ۹۷ نداشتند.

بر این اساس، در سال یادشده تعداد هزار و ۴۸۱ رشته محل از سوی دفتر گسترش آموزش عالی مصوب شد.

رشته محل های سال ۹۸

در سال ۹۸ تعداد رشته های دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ۴۴۰، رشته های دانشگاه پیام نور پنج، رشته های دانشگاه علمی کاربردی هزار و ۲۰۲، رشته های دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی ۴۳ و در دانشگاه فنی و حرفه ای ۴۹ رشته مصوب شد.

در همین سال، یک رشته مصوب برای دانشگاه فرهنگیان و ۲ رشته مصوب سهم موسسات پژوهشی شد.

بر این اساس، در سال ۹۸، هزار و ۷۴۲ رشته به تصویب رسید.

رشته محل های سال ۹۹

دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تعداد ۳۱۶ رشته محل در سال ۹۹، دانشگاه پیام نور هشت رشته، دانشگاه علمی کاربردی هزار و ۳۸۷ رشته محل، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی ۳۹ رشته محل و دانشگاه فنی و حرفه ای ۳۲۹ رشته محل از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم دریافت کردند.

کمترین رشته در این سال به موسسات پژوهشی یعنی عدد پنج رسید و در کل ۲ هزار و ۸۴ رشته در این سال مصوب شد.

مجموع رشته هایی که دفتر گسترش آموزش عالی در سال های ۹۶ تا ۹۹ برای بخش دولتی مصوب کرد، به این شرح است: هزار و ۱۹۰ رشته در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، ۲۰ رشته در دانشگاه پیام نور، پنج هزار و ۱۲۰ رشته محل برای دانشگاه علمی کاربردی، ۱۲۲ رشته محل برای دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی، ۹ رشته محل در دانشگاه فرهنگیان، ۵۱ رشته محل در موسسات پژوهشی و ۷۶۰ رشته محل در دانشگاه فنی و حرفه ای.

تعداد رشته های دانشگاه های غیردولتی

تصویب رشته محل های دانشگاه های غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی و غیردولتی ها نیز در اختیار دفتر گسترش آموزش عالی قرار دارد.

بر این اساس، به تعداد رشته های مصوب این دانشگاه ها در سال های ۹۶ تا ۹۹ اشاره می شود.

رشته های مصوب غیردولتی‌ها

در سال ۹۶ سهم دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی از تعداد رشته های مصوب دفتر گسترش ۴۵۵ و سهم دانشگاه آزاد اسلامی ۳۳۰ رشته محل بود. در مجموع ۷۸۵ رشته محل از آن این ۲ دانشگاه شد.

در سال ۹۷ تعداد ۳۵۹ رشته محل برای دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی و تعداد ۱۷ رشته محل برای دانشگاه آزاد اسلامی و در کل ۳۷۶ رشته محل برای این ۲ دانشگاه به تصویب رسید.

دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی در سال ۹۸ تعداد هزار و ۲۷۹ رشته محل و دانشگاه آزاد اسلامی در همین سال ۶۰ رشته محل دریافت کردند و در کل هزار و ۳۳۹ رشته محل به این ۲ دانشگاه اختصاص یافت.

در سال ۹۹ تعداد رشته محل های مصوب دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی ۳۵۱ و تعداد رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی به عدد ۹ رسید و به طور کلی ۲ هزار و ۸۶۰ رشته محل مصوب شد.

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha