تحقق الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت با توسعه تئوری گردشگری و معنویت

تهران- ایرنا- استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران با تبیین تئوری گردشگری و معنویت گفت: برنامه‌ریزی در راستای توسعه تئوری گردشگری و معنویت می‌تواند موجب تحقق اهداف الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت، به‌ویژه مبانی ارزش‌شناختی آن را فراهم کنند.

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محمدحسین ایمانی‌خوشخو در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای را که با همکاری مهدیه شهرابی فراهانی، دکترای تخصصی مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران تهیه شده با موضوع تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر تئوری گردشگری و معنویت ارائه کرد.

وی که این مقاله را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، گفت: مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر ارزش های الهی است که در راستای تحقق هدف آفرینش انسانی بوده و در بستر فعالیت های اجتماعی شکل می گیرد. تئوری گردشگری و معنویت، بستر مناسبی است جهت تبیین مبانی ارزشی انسانی و جهان بینی اسلامی، که ارزش های جهان شمول و والای انسانی را در ارتباط با خویشتن، جهان و خالق هستی در نظر داشته و ارتباط دوسویه ای با آن دارد.

استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد: تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر تئوری گردشگری و معنویت به شیوه کیفی و روش تحلیل و توصیف با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان در سه بخش تفسیر مفاهیم، تبیین مبانی ارزش شناختی الگو با تاکید بر تئوری گردشگری و معنویت و ارائه راهکارهای عملیاتی انجام گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد انسان، محوریت ارزش و معنویت بوده و از سوی دیگر گردشگری رفتار اجتماعی به شمار می رود که این روابط عِلی و معلولی را اجرایی می کند.

وی تصریح کرد: گردشگری و معنویت ماهیتی ارزشی دارد که هدف آن تحقق اهداف الهی انسانی است و در این میان می تواند محور عملیاتی شدن مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرد. از این رو رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری با محوریت معنویت، کارکرد عملیاتی مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در سطح کلان و خرد به وجود می آورد.

ایمانی خوشخو افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با جهان بینی اسلامی و محوریت انسان بر اساس نگرش توحیدی و ایمان به رسالت انبیای الهی و زندگی اخروی شکل گرفته و همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مسیر کمال مادی و معنوی انسان و سیر الی الله قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: بی شک تحقق هر الگو نیازمند تبیین مبانی است که در راستای تحقق اهداف الگو بوده تا بتوانند در ذیل برنامه های عملیاتی قرار گیرند.از آنجایی که گردشگری به عنوان یک رفتار انسانی در جهان، منتسب به ارزش های انسانی بوده و اقدامی مهم از دیدگاه دین اسلام نیز در نظر گرفته شده است، هنگامی که بر مبنای اصول کلیدی و اصلی تعیین شود، می تواند تحقق اهداف آفرینش الهی را متضمن شود.

ایمانی خوشخو گفت: مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق انسان آرمانی در جامعه اسلامی است که از رهنمودهای دینی بهره مند شده و در این مسیر گام می نهد. تئوری گردشگری و معنویت، رویکرد سفر بر مبنای ارزش های الهی است که می تواند مبانی ارزش های انسان را بر مبنای جهان بینی اسلامی اجرایی کند.

وی یادآور شد: مطالعه تحقیقات پیشین حاکی است که تحقیقاتی جداگانه در حوزه مبانی ارزش شناختی الگو همچنین تئوری گردشگری و معنویت انجام شده است. اما نتایج نشان از مطالعات اندک در حوزه تبیین ارتباط میان این دو مفهوم دارند. به طوری که از میان تحقیقات انجام گرفته می توان به تحقیق جداری عالی تهیه شده در سال ۱۳۹۵ با عنوان «مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اشاره کرد که مبانی الگو را با تحلیل نظریه های ارزش شناختی بررسی توصیف می کند.

ایمانی خوشخو با استناد به مدارک علمی تصریح کرد: در حوزه تئوری گردشگری و معنویت شهرابی فراهانی در سال ۱۳۹۷ در رساله دکترا با عنوان ارائه الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی خارجی ایران از سفر به تبیین مفهوم معنویت و ارائه گردشگری و معنویت پرداخته است. همچنین در سال ۱۳۹۸ در مقاله ای با عنوان «نقش گردشگری با رویکرد معنوی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» (ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی) آمده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نگاه همه جانبه به توسعه داشته و اسلام را مبنای این نگاه یکپارچه قرار می دهد. از سوی دیگر گردشگری با رویکرد معنوی نیز به انسان در محوریت خود توجه می کند و این همان نگاه همه جانبه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. گردشگری با رویکرد معنوی می تواند نقش بسزایی در تحقق این الگو داشته و نیازمند برنامه ریزی در سطح ملی و نگاه یکپارچه به این صنعت مهم خدماتی است تا زیرساخت ها و فعالیت های لازم هم جهت با این نگاه همه جانبه فراهم شده و برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف الگوی اسلامی ایرانی صورت پذیرد.

استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ خاطرنشان کرد: مبانی هر الگویی نیازمند تفسیر و تبیین است تا شرایط را برای اجرایی کردن آن فراهم کند. به این منظور هنگامی که بر مبانی و اصول الگو جامه عمل پوشانیده شود، موثر خواهد بود. از این رو در این نوشتار که با هدف تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر گردشگری و معنویت انجام شده است، در ابتدا مفاهیم و مبانی به شیوه کیفی و روش توصیف و تحلیل با استناد به مطالعات کتابخانه ای تفسیر شده و در بخش دوم و سوم با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان در بهمن و اسفند ۱۳۹۹، روابط عِلی و معلولی مبانی ارزش شناختی الگو با تئوری گردشگری و معنویت تبیین شده و سپس راهکارهای عملیاتی ارائه شده اند.

ایمانی خوشخو تاکید کرد: ارزش از جمله مفاهیم پایه ای و کلیدی جهان بینی هر انسان و جامعه ای تلقی می شود که راهنمای فعالیت و رفتار یک فرد و در ادامه جامعه خواهد بود. ارزش ها مبانی و اصولی هستند که نیاز به تفسیر و تبیین دارند تا در مسیر حرکت و عملیاتی شدن قرار بگیرند. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تکیه بر جهان بینی اسلامی، ارزش های الهی را منطبق با اهداف آفرینش انسان در چارچوب مبانی ارزش شناختی ارائه نموده است. بر این مبنا ارزش هایی منجر به تحقق الگوی آرمانی و مدنظر می گردند که مسیر عملیاتی شدن و کارکردی را به خوبی طی کنند. در این راستا قرار گرفتن در مسیر درست حرکت می تواند ارزش های اسلامی ایرانی را نمایان کرده و پرده عمل بپوشاند. از این رو نیازمند یک رفتار اجتماعی هستیم تا به درستی این ارزش ها عملی شود.

وی افزود: تئوری گردشگری و معنویت با تاکید بر مبانی ارزشی وجودی انسان و تحقق اهداف الهی در ارتباط و تعامل انسان با خویش، جامعه، جهان و خالق هستی بستر مناسبی است تا این ارزش ها را به صورت نه صرفا نمادین بلکه کارکردی به رخ بکشاند.

استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تاکید کرد: مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبانی جهان بینی اسلامی است که انسان را اشرف مخلوقات دانسته و ارزش را امری فطری و الهی و جهان شمول می داند از این رو کسب سعادت دنیوی و اخروی انسان در گرو رفتار و عمل کردن اتفاق می افتد. گردشگری با تاکید بر معنویت، رویکرد معنوی و روحانی به وجود انسانی است که سفر را مایه کسب ارزش، احساس آگاهی و کمال و تعالی می داند تا با حرکت فیزیکی بر روی کروه خاکی، حرکت در سیر تعالی و کمال و سعادت را برای انسان مهیا کند. بدین سبب تفسیر مفاهیم ارزش شناختی الگو و تئوری گردشگری و معنویت، نشان دهنده یک هدف بوده و آن هم کسب سعادت است. در مسیر کسب سعادت تبیین ارتباط علی و معلولی این دو مفهوم می تواند مسیر واضح و روشنی را مشخص نماید.

ایمانی خوشخو گفت: نتایح حاصل از مصاحبه با خبرگان حاکی از این است که ارزش های الگو و تئوری گردشگری و معنویت هر دو مفهومی ارزشی، معنوی و فطری هستند و شاید مسیر حرکت در سفر بهترین اقدام برای تحقق مبانی ارزشی الگو می باشد. در این راستا رویکردهای برنامه ریزی گردشگری نقش تعیین کننده ای دارند که با تاکید بر تئوری معنویت می توانند به طور خودکار ارزش های اسلامی را در پیشرفت جامعه ایرانی میسر نمایند. همچنین نگاه کلان به گردشگری منجر به تدوین استراتژی های عملیاتی در سطح منطقه ای، و ملی شده و این امر اقدام موثر دیگری در تحقق الگو خواهد بود.

وی اظهار داشت: در بخش سوم نیز خبرگان با ارائه نظر درخصوص راهکارهای عملیاتی، هدفگذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه های عملیاتی را در توسعه گردشگری با رویکرد معنوی در ایران اقدام مهمی برای تحقق الگو برشمرده و این امر را یکی از مهمترین فعالیت های کلان کشور می دانند که نه تنها گردشگری، بلکه سایر جوانب توسعه ای کشور را نیز محقق و میسر خواهد نمود. ایجاد نگرش استراتژیک در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور، منوط به انجام فعالیت های یکپارچه، در راستای اهداف مشخص است که در این میان برنامه ریزی ها در راستای توسعه تئوری گردشگری و معنویت می توانند موجبات تحقق اهداف الگو، به ویژه مبانی ارزش شناختی آن را فراهم کنند.

تحقق الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت با برنامه‌ریزی برای توسعه تئوری گردشگری و معنویت

معنویت نبوی ریشه مسائل در عرصه های اجتماعی و سیاسی است

 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای با موضوع تبیین و تشریح معنویت معطوف به آرمان‌های سند الگو ارائه کرد و گفت: گفت: مهمترین ارزشهایی که ذیل مفهوم حیات طیبه در عرصه های اجتماعی و سیاسی قابل طرح است، برخاسته از نظریه معنویت نبوی است.

احمد شاکرنژاد که این مقاله را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، گفت: در بخش آرمان‌های سند الگو دستیابی به جایگاه عبودیت و خلافت الهی از طریق تحقق حیات طیبه به عنوان آرمان این سند ذکر شده است. راهبردی ترین مفهوم در این آزمان عبارت حیات طیبه است.

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: مقاله حاضر درصدد است تا این مفهوم کلیدی را در چارچوب نظریه معنویت مقام معظم رهبری که می توان نام آن را نظریه معنویت نبوی نامید تبیین کرده و نشان دهد مهمترین ارزشهایی که ذیل مفهوم حیات طیبه در این سند قید شده است برخاسته از این نظریه اجتماعی-سیاسی در عرصه معنویت است که علی رغم معنویت زاهدانه، عارفانه و قدیسانه برای خود آرمان تمدنی قایل است و برای تحقق این آرمان معنویت را به جای آنکه از جاده عزلت یا نخبه گرایی عرفانی بگذراند آن را در مسیر حمایت از مستضعفان، اخوت با مسلمانان، رویارویی مجاهدانه و قدرتمندانه با دشمنان، عزتمندی و قدرتمندی دیده و طالب قدرت معنوی برای ساخت تمدنی نوین بر اساس توحید است.

شاکرنژاد تاکید کرد: برای اثبات این مدعا ابتدا بر اساس آراء ابروزیو و شلدراک مدل معنویت نبوی طراحی شده و سپس با تحلیل مفهوم حیات طیبه و مفهوم معنویت در بیانات رهبری شواهدی در وجود نظریه معنویت نبوی در بیانات رهبری ارایه می شود در نهایت نیز با ایجاد ارتباط بین مفهوم حیات طیبه و ارزشهای مندرج ذیل آن در سند الگو با نظریه معنویت نبوی در بیانات رهبری ابتنای این آرمان بر نظریه خاص ایشان درباره معنویت نشان داده می‌شود.

به گزارش ایرنا، دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی؛ تبیین و بایسته های اجرا از امروز آغاز شده و تا فردا به صورت مجازی ادامه دارد. در این کنفرانس ۷۴ مقاله علمی به صورت شفاهی و ۱۲ مقاله پوستری از سوی پژوهشگران و اندیشمندان ارائه و سپس نقد و بررسی می شود.
این مقالات در حوزه های کلیات و ساختار سند الگو، تبیین بایسته های اجرای سند الگو ر حوزه سیاسی و اجتماعی، تبیین معنویت در فرازهای سند الگو، تبیین و بایسته های اجرای تدابیر حوزه علم و آموزش و پرورش، تبیین مبانی ایران شناختی و بایسته های اجرای تدابیر در حوزه های آمایش، فناوری و نوآوری، کشاورزی و امنیت غذایی، حکمرانی و مدیریت پایدار محیط زیست، فرهنگ، جمعیت، خانواده و سلامت است. 

آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجت‌الاسلام حمیدرضا شاکرین، ابراهیم برزگر، علیرضا صدرا، غلامرضا جمشیدیها، محمدحسین پناهی، حجت الاسلام  مسعود آذربایجانی، محمود حکمت‌نیا، علی اکبر موسوی موحدی، بهزاد سلطانی، محمدسعید جبل عاملی، اسماعیل شیعه، حسین سالارآملی، حجت‌الله حاجی حسینی، عباسعلی زالی، محمد شاهدی، سیدمحمدحسینی، محمدعلی کی نژاد، عباسقلی جهانی، محمدحسن روزی طلب، غلامعلی افروز، سوسن باستانی و مسعود شفیعی از رؤسا و اعضای هیات رییسه اندیشکده‌های مختلف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مدیریت جلسات را بر عهده دارند.
همچنین میزگردی با موضوع زیست بوم اجرای تدابیر فناوری و نواوری در سند الگو در این مراسم دو روزه از سوی اندیشکده چرخه نوآوری برگزار می شود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار فرهنگ

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha