۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰،‏ ۱۵:۵۶
کد خبرنگار: 2056
کد خبر: 84331213
۰ نفر

برچسب‌ها

طرح آمارگیری از گردشگران ملی در خراسان رضوی اجرا می‌شود

مشهد- ایرنا- معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی از اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ملی همزمان با سراسر کشور در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش روز یکشنبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی مجید نعیمی گفت: ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮلی اﺻلی ﺗاﻣﻴﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان، ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎری وﻳﮋه‌ای را اﻧﺠﺎم می‌دﻫﺪ و بدون ﺷﻚ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺎرﻳخی ﻛﻬﻦ و ﻓﺮﻫﻨگی ﻏنی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫنگی، ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی طبیعی و ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮایی ﻳکی از ﻣﻘﺼﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت برنامه رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ، این امر ﺑﻪ یکی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮوت در ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی افزود: نظر به اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺷﻜﻮﻓﺎیی اﻗﺘﺼﺎدی و با توجه به این که اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻠﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷت اﻳﺠﺎب می‌کرد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎم آﻣﺎری ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﻮﻳﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار گیرد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: مرکز آمار ایران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻛﺸﻮر از سال ۱۳۸۷ در چند مرحله این طرح را با همکاری خانوارهای نمونه در سراسر کشور ﺑﻪ اﺟﺮا گذاشته و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ زمان آمارگیری ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮفته است.

نعیمی شیوه اجرای طرح آمارگیری از گردشگران ملی را به روش نمونه ای اعلام کرد و افزود: امسال نیز همزمان با سراسر کشور، این طرح با هدف ﺗﻬﻴﻪ ﺣﺴﺎب‌های اﻗﻤﺎری و به صورت ۱۲ ماهه در مناطق شهری و روستایی خراسان رضوی اجرا و در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﻴلی درﺑﺎره ﮔﺮدﺷﮕﺮی و وﻳﮋگی‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی اﻋﻀﺎی خانوارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی ﺳﺎﻛﻦ استان جمع‌آوری می شود.

استان خراسان رضوی به عنوان مقصد زیارتی بسیاری از شیعیان جهان برای حضور در بارگاه رضوی به عنوان یکی از استان‌های دارای زیرساخت گردشگری مورد توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha